Preview Mode Links will not work in preview mode

הדיבור


Apr 30, 2020

מדברים תעלומות והפעם על תעלומת מגיפת הצחוק בטגנייקה שבאפריקה. מה קרה שם ומה יכלו להיות הגורמים למגיפה ?

שתפו אותנו במה אתם חושבים!