Preview Mode Links will not work in preview mode

הדיבור


Jul 5, 2020

שמש ים וארטיקים מה צריך יותר מזה? טוב אולי מזגן ונטפליקס מידי פעם או שבכלל אתם אנשים של חורף?

מה כדאי לעשות בקיץ וממה צריך להיזהר?

פינה מיוחדת של יונתן וגם הפתעה במהלך התוכנית מומלץ לשמוע עד הסוף...