Preview Mode Links will not work in preview mode

הדיבור


Jul 26, 2020

הרחובות בוערים ממחאות על חוסר צדק ושויון על ניהול לא נכון של המשבר ועל ביבי שיתפטר כבר אמן. שוטרים שמסתבכים בסיטואציות לא מוקרות ואזרחים שלא כבר לא יודעים מה לעשות כל זאת בפרק של היום.

וגם האם אתם פרפקציוניסטים ? הפינה של יונתן חזרה אז באו לגלות!