Preview Mode Links will not work in preview mode

הדיבור


Jun 25, 2020

כמו במשחק מחשב לכל אחד מאיתנו היו שלוש הזמנויות ,שלוש פעמים למות ולחיות. 

האם אנשים היו חיים אחרת? כמה זה באמת היה משנה את המציאות ואם בכלל? 

ספרו לנו האם אתם הייתם לוקחים יותר סיכונים בעולם שכזה.