Preview Mode Links will not work in preview mode

הדיבור


Mar 22, 2020

בפרק הזה דיברנו על אלוהים ,יצירת העולם וחיים לאחר המוות כל אחד נתן את השקפת עולמו בנושא ובנוסף הפינה של יונתן חזרה 

שתפו ועקבו!